รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANG RAI 2019 ระดับจังหวัด

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANG RAI 2019 ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย