การแข่งขัน Mimi Marathon 46th ANNIVERSARY CRRU 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ในรายการ 46th ANNIVERSARY CRRU ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ประเภทชาย อายุ 13-15 ปี ระยะทาง 10 km ได้รับรางวัล อับดับที่ 1 ประเภทหญิง อายุ 16-18 ปี ระยะทาง 10 km ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 ปรพเภทชาย อายุ 16-18 ปี ระยะทาง 10 km ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 ประเภทหญิง อายุ 16-18 ปี ระยะทาง 10 km