ตัวแทนของสโมสรลูกเสือจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสโมสรลูกเสือจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับภาคเหนือ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562