มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 40 ราย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562