โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรม “ลูกช้างสัญจร จวนน้องน้อยมาเฮียน” และเยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562