วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม