ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประกาศจ้างครูต่างประเทศ

 

ดาวน์โหลด