คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำรวจการจัดตั้ง Smart Farm

วันที่ 4 ส.ค. 2560 คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย
ในความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้ามาพบปะและพูดคุยกับฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และทีมงานสาขาเกษตรกรรม เรื่อง Smart Farm
เพื่อตรวจสถานที่ สำรวจการจัดตั้ง Smart Farm เพื่อสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆ
ให้แก่โรงเรียนเพื่อให้ความรู้และฝึกประสบการณ์แกานักเรียนเรื่อง Smart Farm ต่อไป