ผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูและนักเรียนห้องเรียนอาชีพ สัมภาษณ์สถานีวิทยุวิทยุ 914

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยครูและนักเรียนห้องเรียนอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม , คหกรรม) ได้ไปให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุวิทยุ 914 และได้รับเกียรติจาก
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพนี้ด้วย