การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดลองทางการศึกษาระดับชาติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐