กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม วันประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม วันประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐