สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๐ ณ หน้าหอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม