กิจกรรมงานวันสัปดาห์ห้องสมุด

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐