รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม &โรงเรียนคุนหมิงซีซันชวีสือเยี่ยน

คุณสมบัติ

1. นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมทุกระดับชั้น
2. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารได้ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
(*หากไม่มีพื้นฐานภาษาจีน มีอบรมภาษาจีนเบื้องต้นก่อนเดินทาง)
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศ
อุปถัมภ์และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มีทัศนคติดี เปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเข้า
กับผู้อื่นได้ดี
5. มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง
และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
7. มีสัญชาติไทย
8. มีความพร้อมด้านครอบครัว ในการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

ระยะเวลาโครงการ
2 สัปดาห์ ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯต้องเตรียม
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 15,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร