คณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคมไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดตราด

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
ในวันที่ ๙-๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

Leave a Comment