ข้อมูลโรงเรียน

คติพจน์ :  นตฺถิ  ปญญาสมา อาภา – แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา

คำขวัญ :  สุภาพ   เสียสละ   รับผิดชอบ

สีประจำโรงเรียน : เหลือง – ดำ

อัตลักษณ์  นักเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม

เอกลักษณ์ การเรียนรู้แบบบูรณาการ

วัฒนธรรมองค์กร

“MWK”
M : Management under Quality system
คือ การจัดการด้วยระบบคุณภาพ
W : Work  in  harmony
คือ การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี
K : Knowledge  with  ethics
คือ ความรู้คู่คุณธรรม

ตราประจำโรงเรียน

 

รูปรวงข้าวกับดวงอาทิตย์