ที่ตั้งโรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตั้งอยู่ที่  65 หมู่ 3  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์   57110  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 36

โทร :  0-5377-1787

โทรสาร :   0-5377-1545

e-mail :  [email protected]

website :  www.mwk.ac.th