ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม   ได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา  2502 ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ 4501/2502 ลงวันที่  19  มีนาคม  2502นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 22 ของจังหวัดเชียงราย
เปิดสอน ณ โรงอาหารของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ต่อมาได้ย้ายมาใช้สถานที่
โรงเรียนบ้านแม่จัน  จนกระทั่งปีบประมาณ 2505 จึงได้ย้ายมาใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์
เลขที่ 65 หมู่ 3ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน จัดตั้งเป็นโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน
เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2505 เป็นต้นมา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6