ติดต่อโรงเรียน

 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
65 หมู่ 3  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
โทร : 0-5377-1787 โทรสาร : 0-5377-1545
e-mail : mwk2502@mwk.ac.th