รายงานการประเมินตนเอง SSR

ปีการศึกษา 2558
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง Click

ปีการศึกษา 2559
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง Click

ปีการศึกษา 2560
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง  Click

ปีการศึกษา 2561
– แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง Click
– ปก SSR Click
– ส่งรายงานการประเมินตนเอง Click

About โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม

View all posts by โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม →