เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562-2564   คลิก

........................................................................................................................................................

เอกสารประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 คลิก

About โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม

View all posts by โรงเรียนแม่จัน วิทยาคม →