วิสัยทัศน์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
และการวิจัย มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา มีสมรรถนะด้านการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชาติ และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง