แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิก

……………………………………………………………………………..

โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน  คลิก

โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป  คลิก

โครงการฝ่ายอำนวยการ  คลิก

โครงการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คลิก

โครงการฝ่ายวิชาการ

– ฝ่ายวิชาการ  คลิก

– ภาษาไทย  คลิก

– คณิตศาสตร์  คลิก

– ภาษาต่างประเทศ  คลิก

– สังคมศึกษา  คลิก

– วิทยาศาสตร์  คลิก

– ศิลปศึกษา  คลิก

– สุขศึกษาฯ  คลิก

– คอมพิวเตอร์  คลิก

– เกษตรกรรม  คลิก

– อุตสาหกรรม  คลิก

– คหกรรม  คลิก

– ธุรกิจ  คลิก