เป้าหมายการจัดการศึกษา

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. โรงเรียนมีทรัพยากร เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษาและ
รักษ์ความเป็นไทย
4. บุคลากรมีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ