กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4) ส่งเสริม/ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์ สิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ
5) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
6) ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ