Untitled Document 
เมนูรับสมัคร
 ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โดยยื่นใบสมัครพร้อมเงินสด ที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ติดต่อ ครูมรกต ทิพย์สุวรรณ โหลดใบสมัครที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ ดังนี้
"กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร"
"เมื่อลงทะเบียนวิ่งเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขไซส์เสื้อได้"
ค่าสมัคร/ระยะ
    Walk&Run (2.5km)          259 บาท
    Fun Run (5km)               399 บาท
    Mini Marathon (10km)      499 บาท
    VIP (ลงได้ทุกระยะ)            999 บาท

การชำระเงินโดยการโอนเงิน มายังบัญชีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "วิ่งมินิมาราธอนแม่จันวิทยาคม"
เลขที่บัญชี 535-0-46909-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา แม่จัน
เมื่อโอนเงินและถ่ายหลักฐานการโอนเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มสมัครแข่งขันด้านล่าง