ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

6 ธันวาคม 2562 Off By prnoom
ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระฯในการดำเนินการ ดังนี้

(1) ส่งไฟล์แบบสำรวจข้อมูล นวัตกรรมครู-นักเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน (ปี 59 – 61)
และการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของกลุ่มสาระฯ (ปี 59 – 62)
⏰ภายในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 (วันนี้)
🖇สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
ส่งไฟล์ได้ที่ http://gg.gg/fyabg
(ใช้อีเมลล์ mwk.ac.th ในการเข้าถึงเท่านั้น)

(2) ส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรายละเอียดที่แจกให้ในที่ประชุมวิชาการ (ปี 60 – 62)
⏰ภายในวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62
🖇สามารถดูรายละเอียดและส่งไฟล์เข้าที่ http://gg.gg/fvgm3
(ใช้อีเมลล์ mwk.ac.th ในการเข้าถึงเท่านั้น)

(3) ส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562
🖇สามารถดูรายละเอียดและส่งไฟล์เข้าที่ ้http://gg.gg/fby33
(ใช้อีเมลล์ mwk.ac.th ในการเข้าถึงเท่านั้น)