รายละเอียดการส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้

6 ธันวาคม 2562 Off By prnoom
รายละเอียดการส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือกลุ่มสาระฯ ในการส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ4 ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2560-2561 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2)
– แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ DLIT, DLTV
– แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้
2. ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1)
– แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ DLIT, DLTV
– แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้
– แผนการจัดการเรียนรู้ ถามคือสอน
3. ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2)
– แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ DLIT
– แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้
– แผนการจัดการเรียนรู้ QSCCS, ถามคือสอน
– แผนการจัดการเรียนรู้ Class Start
– แผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งไฟล์เข้าที่ http://gg.gg/fvgm3 (ใช้อีเมลล์ mwk.ac.th ในการเข้าถึงเท่านั้น)
** ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 **