แจ้งแนวปฏิบัติการแก้ผลการเรียนที่ไม่ผ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

18 มีนาคม 2563 Off By anchalee
แจ้งแนวปฏิบัติการแก้ผลการเรียนที่ไม่ผ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการขอแจ้งแนวปฏิบัติการแก้ผลการเรียนที่ไม่ผ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

1. ให้นักเรียนติดต่อสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชาโดยตรง ผ่านโทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, E-mail ฯลฯ)
(หากนักเรียนไม่สามารถติดต่อครูประจำวิชาได้ ให้นักเรียนติดต่อฝ่ายวิชาการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เบอร์โทร 053-771645 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.20 น.)

2. นักเรียนต้องสอบแก้ตัวและครูดำเนินการส่งผลการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงจะได้รับการอนุมัติจบในรอบแรก
(หากนักเรียนทำการสอบแก้ตัวหลังจากวันที่ 25 มีนาคม 2563 จะได้รับการอนุมัติจบในรอบถัดไป)